Historia Katedry

1978 - powstanie Zakładu Pedagogiki Medycznej 

1998 - powstanie Zakładu Edukacji Medycznej 

 

 

Katedra i Zakład Edukacji Medycznej powstała w wyniku kolejnych przekształceń kilku jednostek Akademii Medycznej w Poznaniu, począwszy od Zespołu ds. Metodycznych Zagadnień Nauczania Medycyny Klinicznej w II Katedrze i Klinice Chorób Kobiecych i Położnictwa AM w Poznaniu (1966), poprzez Pracownię Dydaktyki Klinicznej II Katedry i Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Poznaniu (1969), Pracownię Dydaktyki Medycznej AM (1971) i Samodzielną Pracownię Dydaktyki Medycznej Instytutu Medycyny Społecznej (1972). W 1978 r. samodzielną Pracownię przekształcono w Zakład Pedagogiki Medycznej. 

Od 1998 r. jednostka nosiła nazwę Zakład Edukacji Medycznej. W 2004 r. Zakład przeniesiono z Wydziału Lekarskiego na Wydział Nauk o Zdrowiu. W roku 2012 powstała Katedra i Zakład Edukacji Medycznej.

Wszystkimi wymienionymi jednostkami, aż do roku 1998 kierował prof. dr hab. Marian Obara /zdj. nr 1/. W latach 1998 – 2003 obowiązki kierownika Zakładu pełnił dr n.biol. Aleksander Przystanowicz /zdj. nr 2/, a w latach 2003 – 2016 kierownikiem był  prof. dr hab. Maciej Wilczak /zdj. nr 3/.

Od czerwca 2016 roku obowiązki kierownika jednostki pełnił prof. dr hab. Ryszard Marciniak, który we wrześniu 2017 r. został powołany na stanowisko Kierownika Katedry i Zakładu Edukacji Medycznej.

Jednostka w swojej historii spełniała  trzy podstawowe funkcje: badawczą, dydaktyczną i konsultacyjno-usługową, a podstawowym zadaniem była poprawa jakości kształcenia medycznego. W  ramach problematyki badawczej  podejmowano wybrane zagadnienia z zakresu teorii oraz praktyki kształcenia medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem:

Do najbardziej znaczących osiągnięć jednostki można zaliczyć zastosowanie po raz pierwszy w kraju zasad operacjonalizacji celów kształcenia medycznego, czego wynikiem było wydanie zbioru programów nauczania dla kierunków lekarskiego i stomatologii  /lata 1996 i 1998/. Kolejnym osiągnięciem były prace nad możliwością praktycznego wdrożenia strategii kształcenia aktywnego z uwzględnieniem kształcenia problemowego jak i prace nad oceną jakości kształcenia.

Jednostka była organizatorem 22 uczelnianych konferencji dydaktycznych oraz kursów pedagogicznych  doskonalących dla nauczycieli akademickich oraz szkolenia metodycznego dla słuchaczy Studium Doktoranckiego.

W planach jest  kontynuacja podstawowych kierunków działalności jednostki na bazie dotychczasowych osiągnięć i jej interdyscyplinarnego potencjału ze  zwróceniem uwagi na profesjonalizm zawodowy,  nowoczesne techniki nauczania, umiejętność współpracy interdyscyplinarnej i komunikacji społecznej.  Jednostka ma pełnić istotną rolę w ocenie jakości kształcenia w Uczelni oraz  funkcje szkoleniowo-konsultacyjne odnośnie   metodyki nauczania.  

zdj. nr 1/ prof. dr hab. Marian Obara 

zdj. nr 2/ dr Aleksander Przystanowicz

zdj. nr 3/ prof. dr hab. Maciej Wilczak

 

 

 

/materiały: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1975-2015. Czterdzieści lat w służbie uniwersyteckich nauk medycznych/pod red.: M. Musielaka i W.Samborskiego/  Poznań 2015/