prof. dr hab. Ryszard Marciniak

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko:  Kierownik Katedry

e – mail:   rmarcin@ump.edu.pl

Telefon:   61 854 69 00

Dyżur: termin spotkania po ustaleniu w sekretariacie

 

Jestem specjalistą chirurgiem. Po stażu dyplomowym zostałem zatrudniony w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej /obecnie Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej /, w której przeszedłem wszystkie szczeble rozwoju naukowego i zawodowego.

Jestem m. in. członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgia ogólna oraz kierownikiem kursów dla specjalizujących się w chirurgii „Zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS”.  

Jestem promotorem 4 ukończonych przewodów doktorskich, recenzentem 8 rozpraw doktorskich, 2 przewodów habilitacyjnych a także opiekunem dwóch ukończonych specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Od maja 2016 r. objąłem stanowisko p.o. kierownika Katedry i Zakładu Edukacji Medycznej, a od września 2017r. zostałem powołany na stanowisko Kierownika Katedry. 

Plany

W moich planach jako kierującego Jednostką jest kontynuacja jej podstawowych kierunków działalności na bazie dotychczasowych osiągnięć, doświadczenia zespołu i interdyscyplinarnego potencjału ze zwróceniem uwagi między innymi na profesjonalizm zawodowy, nowoczesne techniki nauczania, komunikację społeczną oraz  umiejętność współpracy. Chciałbym aby Jednostka pełniła ważną rolę w  procesie oceny jakości kształcenia oraz funkcje szkoleniowo – konsultacyjne w  zakresie metodyki nauczania dla pracowników Uczelni. 

 

Prowadzone zajęcia obowiązkowe

 

Prowadzone fakultety

 

Dorobek naukowy

 

Dorobek naukowy /wg analizy bibliometrycznej Biblioteki Głównej UMP/

Ogółem 163 prace w tym:

Komunikaty naukowe

Punktacja za publikacje

 

Wybrane książki:

2013
2012
2008
2006

 

Wytyczne:       

2014               

 

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w pracach naukowych:

2016
2012
2008
2004
2000

Dyżur

termin spotkania po ustaleniu w sekretariacie

KONTAKT

Katedra i Zakład Edukacji Medycznej
Collegium Adama Wrzoska
IX piętro, pokój 902
ul. Dąbrowskiego 79
60 – 529 Poznań
Sekretariat: tel. 61 854 69 00
Pokój wykładowców: tel. 61 854 68 99
Fax. 61 854 69 01
e – mail: kizem@ump.edu.pl